sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


Odsetki lombardowe 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, (...) 1992
- zasady naliczania, tabela, definicja pojęcia, podstawa prawna -Odsetki lombardowe - Definicja pojęcia

Odsetki lombardowe - odsetki liczone według stopy procentowej kredytu refinansowanego (kredytu lombardowego) określanej przez Radę Polityki Pieniężnej NBP.

Kredyt lombardowy - jest udzielany jednostkom gospodarczym pod zastaw ruchomości, w tym głównie papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych.

Kredyt lombardowy banku centralnego - kredyt pod zastaw papierów wartościowych, udzielany bankom komercyjnym przez bank centralny.

Kredyt lombardowy banku komercyjnego - udzielany osobom fizycznym lub prawnym. Na czas trwania umowy kredytowej bank przejmuje zastawioną ruchomość, a w przypadku niewywiązania się klienta ze spłaty nabywa możliwość sprzedaży zastawu.

Inne rodzaje odsetek:
odsetki podatkowe
odsetki maksymalne
odsetki ustawowe
odsetki umowne

Charakterystyczną cechą kredytu lombardowego jest posiadanie przez bank przedmiotu zastawu. Dlatego najczęściej jest on udzielany pod zastaw papierów wartościowych, których faktyczne przechowywanie nie nastręcza bankom trudności. Mimo, że banki przeważnie nie dysponują magazynami do przechowywania zastawionych towarów, mogą one udzielać kredytu lombardowego pod ich zastaw reprezentowany warrantem, będącym szczególnym dowodem składowym. W wielu centrach handlowych, gdzie gromadzą się znacznie zapasy towarowe (zwłaszcza w miastach portowych) istnieją specjalne magazyny świadczące usługi w postaci przechowywania towarów. Niektóre z nich są upoważnione do wydawania tzw. warrantów, stwierdzających fakt składowania określonych towarów i umożliwiających przeniesienie własności tych towarów w drodze indosowania warrantu. Warrant może być przedmiotem zastawu.

Bank przyjmujący w tej formie zastaw towarowy musi się liczyć z ryzykiem związanym z towarem, np. w postaci spadku ceny towaru, obniżenia jego jakości itp. Dlatego kwota udzielanego kredytu lombardowego jest z reguły niższa od wartości zastawu. Maksymalna wielkość kredytu wynika z przyjętej granicy relacji kredytu do wartości zastawu, która dla papierów wartościowych wynosi zwykle 50-75% ich wartości rynkowej i nie może przekroczyć równowartości 85% (tzw. haircut wynosi 15%) papierów wartościowych obciążonych zastawem.
dodatek Excel - odsetki podatkowe, ustawowe, maksymalne, wynagrodzenie netto, kwota slownie

automatyczne obliczanie odsetek wg stóp kredytu lombardowego NBP w Excel :
funkcja excel - odsetki lombardowe - opis funkcji, przykłady, instalacja
inne dodatkowe formuły w Excel :

- Kalulator Wynagrodzeń,
- Odsetki Ustawowe,
- ustawowa rekompensata kosztów odzyskiwania należności 100, 70, 40 EUR,
- Odsetki Umowne,
- Odsetki Podatkowe,
- Odsetki Maksymalne,
- kursy walut NBP 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015,
- kursy walut NBP 2018 2017 2016 2015 2014 2013,
- Liczba Słownie po polsku
- Liczba Słownie po rosyjsku
- Liczba Słownie po niemiecku
- Liczba Słownie po angielsku
- Liczba Słownie po francusku
- sprawdzanie nr konta bankowego, pesel, NIP, regon, dowód osobisty
- adresy Urzędów Skarbowych
Odsetki lombardowe NBP - wysokość

W Polsce stopę procentową kredytu lombardowego określa Rada Polityki Pieniężnej (organ Narodowego Banku Polskiego).

Tabela .1. Przykładowe stawki procentowe obowiązujące w wybranych okresach:

Odsetki lombardowe
Obowiązuje od Stawka Podstawa prawna
05/10/2023 6,25% rocznie Uchwała nr x/2023 Rady Polityki Pieniężnej
07/09/2023 6,50% rocznie Uchwała nr x/2023 Rady Polityki Pieniężnej
08/09/2022 7,25% rocznie Uchwała nr x/2022 Rady Polityki Pieniężnej
08/07/2022 7,00% rocznie Uchwała nr x/2022 Rady Polityki Pieniężnej
09/06/2022 6,50% rocznie Uchwała nr x/2022 Rady Polityki Pieniężnej
06/05/2022 5,75% rocznie Uchwała nr x/2022 Rady Polityki Pieniężnej
07/04/2022 5,00% rocznie Uchwała nr x/2022 Rady Polityki Pieniężnej
09/03/2022 4,00% rocznie Uchwała nr x/2022 Rady Polityki Pieniężnej
09/02/2022 3,25% rocznie Uchwała nr x/2022 Rady Polityki Pieniężnej
05/01/2022 2,75% rocznie Uchwała nr x/2022 Rady Polityki Pieniężnej
09/12/2021 2,25% rocznie Uchwała nr x/2021 Rady Polityki Pieniężnej
04/11/2021 1,75% rocznie Uchwała nr x/2021 Rady Polityki Pieniężnej
07/10/2021 1,00% rocznie Uchwała nr x/2021 Rady Polityki Pieniężnej
29/05/2020 0,50% rocznie Uchwała nr 7/2020 Rady Polityki Pieniężnej
09/04/2020 1,00% rocznie Uchwała nr 4/2020 Rady Polityki Pieniężnej
18/03/2020 1,50% rocznie Uchwała nr 1/2020 Rady Polityki Pieniężnej
05/03/2015 2,50% rocznie Uchwała nr 1/2015 Rady Polityki Pieniężnej
09/10/2014 3,00% rocznie Uchwała nr 6/2014 Rady Polityki Pieniężnej
04/07/2013 4,00% rocznie Uchwała nr 11/2013 Rady Polityki Pieniężnej
06/06/2013 4,25% rocznie Uchwała nr 9/2013 Rady Polityki Pieniężnej
09/05/2013 4,50% rocznie Uchwała nr 7/2013 Rady Polityki Pieniężnej
07/03/2013 4,75% rocznie Uchwała nr 3/2013 Rady Polityki Pieniężnej
07/02/2013 5,25% rocznie
10/01/2013 5,50% rocznie
06/12/2012 5,75% rocznie
08/11/2012 6,00% rocznie
10/05/2012 6,25% rocznie
09/06/2011 6,00% rocznie
12/05/2011 5,75% rocznie
06/04/2011 5,50% rocznie
20/01/2011 5,25% rocznie
25/06/2009 5,00% rocznie
26/03/2009 5,25% rocznie
26/02/2009 5,50% rocznie
28/01/2009 5,75% rocznie
24/12/2008 6,50% rocznie
27/11/2008 7,25% rocznie
26/06/2008 7,50% rocznie
27/03/2008 7,25% rocznie
28/02/2008 7,00% rocznie
31/01/2008 6,75% rocznie
29/11/2007 6,50% rocznie
30/08/2007 6,25% rocznie
28/06/2007 6,00% rocznie
26/04/2007 5,75% rocznie
01/03/2006 5,50% rocznie
01/02/2006 5,75% rocznie
(w roku 2010, 2016, 2017, 2018, 2019 stawka bez zmian)Odsetki lombardowe - Wzór na wyliczanie odsetek


  Kz x L x O
--------------   =   On
      365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
Kz - kwotę kredytu,
L - liczbę dni,
O - stawkę odsetek lombardowych w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,Odsetki lombardowe - przykłady i zasady naliczania


Np. kredyt: 1000 zł, okres kredytowania w dniach: 10, stopa odsetek lombardowych: 5,5%.
1000 × 10 × 5,5% / 365 = 1,51 zł

W przypadku naliczania odsetek w okresach, w których obowiązywały rożne stawki odsetek lombardowych, odsetki są naliczane według wzoru, odrębnie za każdy z tych okresów, a następnie sumowane.
odsetki lombardowe - przykład użycia funkcji dodatkowej excel obliczającej wysokość odsetek lobardowych
funkcja excel - odsetki lombardowe - opis formuły, przykłady, instalacjaJeżeli termin zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tzn. w święto czy w niedzielę, wówczas ulega on przesunięciu na następny dzień niebędący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). Jeżeli termin zapłaty przypada na inny dzień wolny od pracy, np. na sobotę, wówczas nie ulega on przesunięciu.Copyright © 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 SB