sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


KALKULATOR ODSETEK PODATKOWYCH
Dodatek Excel Odsetki Podatkowe 1998-2023
od zaległości PIT, ZUS, VAT, CIT, PCC, podatki lokalne,
za transakcje handlowe między przedsiębiorcami, itd.

opis, polecenia, przykłady, pobieranie, instalacjaFunkcja Odsetki Podatkowe - Opis dodatku i informacje ogólne


Dodatek (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Microsoft Office umożliwia korzystanie z zawartej w nim formuły (zawartych w nim funkcji) w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych tj. poprzez wpisanie w komórce stosownego polecenia.

Dodatek oblodsp.xla (odsetki budżetowe) udostępnia polecenie/formułę obliczającą wysokość odsetek podatkowych zgodnie z obowiązującymi stopami procentowymi na przestrzeni ich trwania (tabela od roku 1998). W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały rożne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane odrębnie za każdy z tych okresów, a następnie sumowane. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy. Formuła posiada również funkcję sprawdzającą czy dzień wymagalności wypada w niedzielę, święto lub inny dzień wolny od pracy i w takim przypadku liczy odsetki od pierwszego po nim dnia roboczego.

Jak obliczyć wysokość odsetek podatkowych w programie Microsoft Excel ?

Dzięki dodatkowi Odsetki Podatkowe wystarczy że wpiszesz formułę a odsetki podatkowe liczą się 'same' !!!
Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !Formuła Odsetki Podatkowe - Składnia polecenia:


=odsp(data1;data2;kwota) - odsetki podatkowe

=odspo(data1;data2;kwota) - odsetki podatkowe wg stawek obniżonych

=odspp(data1;data2;kwota) - odsetki podatkowe podwyższone

data1 - data wymagalności (data, do której należało uregulować zobowiązanie podatkowe),
data2 - data dokonania wpłaty lub data, do której chcemy naliczyć odsetki podatkowe,
kwota - kwota zaległości (kwota, od której chcemy wyliczyć wysokość odsetek podatkowych.

Liczenie odsetek bez zaokrąglania do pełnych złotych
Funkcja domyślnie dokonuje zaokrąglenia kwoty należnych odsetek do pełnych złotych. W przypadku podania czwartego argumentu funkcji, np.: =odsp(data1;data2;kwota;cyfra) gdzie cyfra będzie cyfrą inną niż zero (np. 1), kwota odsetek nie zostanie zaokrąglona do pełnych złotych lecz do dwóch miejsc po przecinku.

Liczenie odsetek bez korekty terminu płatności o dni wolne od pracy
Funkcja domyślnie przesuwa datę wymagalności jeżeli jest ona dniem wolnym od pracy na pierwszy po nim dzień pracujący. W przypadku podania piątego argumentu funkcji, np.: =odsp(data1;data2;kwota;cyfra1;cyfra2) gdzie cyfra2 będzie cyfrą inną niż jeden (np. 0), odsetki zostaną wyliczone bez weryfikacji i korekty terminu płatności.

Podział spóźnionej częściowej wpłaty na należność główną (podatek) i odsetki
Funkcja zwraca kwotę zaliczoną przez urząd jako spłatę należności głównej (spłacony podatek):
=NalGOP(data1;data2;kwota_wpłaty;kwota_zaległości)
Pobieranie dodatku Odsetki Podatkowe i onośniki do innych formuł excel


pobierz dodatek Excel - odsetki podatkowe ( budżetowe )

Inne dodatkowe formuły / funkcje w Excel:
- sprawdzanie numerów kont bankowych, pesel, regon, NIP, dowodu osobistego,
- wynagrodzenie netto/brutto kadry i płace 2000-2023,
- kursy średnie NBP walut obcych 2023 2022 2021 2020 2019 2018 tabela A,
- kursy średnie NBP walut obcych 2017 2016 2015 tabela A i B,
- odsetki ustawowe 1990-2023,
- 40 EUR to PLN kalkulator ustawowej rekompensaty za opóźnienie w płatności,
- odsetki umowne własne,
- odsetki maksymalne dozwolone 2006-2023,
- odsetki wg stóp kredytu lombardowego NBP,
- adres Urząd Skarbowy,
- kwota słownie po polsku,
- kwota słownie po angielsku,
- kwota słownie po niemiecku,
- kwota słownie po francusku,
- kwota słownie po rosyjsku,
Kalkulator Odsetek Podatkowych PIT, ZUS, VAT, itd. - Przykłady zastosowań


Rys.1. Przykład użycia funkcji obliczającej wysokość odsetek podatkowych podając dane bezpośrednio w formule.

przykład 2 - odsetki podatkowe - obliczanie w Excel

Rys. 2, 3 i 4. Przykłady użycia funkcji obliczającej odsetki podatkowe podając w formule adresy komórek.

przykład 1 - odsetki podatkowe - obliczanie w Excel

przykład 3 - odsetki podatkowe - obliczanie w Excel

przykład 4 - odsetki podatkowe - obliczanie w Excel

Rys.5. Obliczenie wysokości odsetek od przeterminowanej płatności za transakcję handlową pomiędzy podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorcami). Funkcja odsetek podatkowych bez zaokrąglania do pełnych złotych i bez przesuwania terminu płatności o dni wolne od pracy na pierwszy po nim dzień roboczy.

przykład 5 - odsetki podatkowe - obliczanie w Excel


Odsetki Podatkowe - Instalacja dodatku do programu Microsoft ExcelInstalacja dodatku przebiega w trzech etapach:

1.) KOPIOWANIE dodatku do katalogu z dodatkami,

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:
Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> Przeglądaj...
Adres okna, które się otworzy wskazuje domyślny katalog z dodatkami.
W większości przypadków domyślną lokalizacją dodatków jest:
C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\
Proszę się upewnić, że katalog z dodatkiem jest na liście Zaufanych lokalizacji. W razie konieczności proszę go dodać ( Plik -> Opcje -> Centrum zaufania -> Ustawienia Centrum zaufia... -> Zaufane lokalizacje -> Dodaj nową lokalizację... ).


2.) ODBLOKOWANIE dodatku,

Aby odblokować dodatek należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku dodatku i wybrać:
Właściwości -> zaznaczyć Odblokuj -> wcisnąć Zastosuj -> i OK.


3.) UAKTYWNIENIE w programie Excel.

Wybierz Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować, wciśnij OK.


Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (kalkulator odsetki podatkowe, PIT, ZUS, VAT) będą aktywne.

Uwaga !
Proszę nie 'otwierać' dodatku przez dwuklik.
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.Copyright © 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 SB