sebastianbrutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


Odsetki ustawowe 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 (...) 2000
- zasady naliczania, tabela, definicja, podstawa prawna -Definicja pojęcia odsetki

Spis treści:
Odsetki ustawowe - Definicja
Odsetki ustawowe - Wysokość
Odsetki ustawowe - Wzór na wyliczenie odsetek
Jak liczyć odsetki ustowe - przykłady
Przykład 1. - wyliczenie odsetek 2012-2013
Przykład 2. - wyliczenie odsetek 2008-2009
Odsetki ustawowe - Od kiedy liczyć
Odsetki ustawowe - Podstawa prawnaOdsetki ustawowe - Definicja


Odsetki ustawowe stanowią formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Należą się zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej. Wierzyciel nie musi wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie w formie odsetek ustawowych.

Jeżeli wysokość odsetek za zwłokę nie jest w inny sposób określona - należą się odsetki ustawowe. Odstępstwo od tej zasady wprowadziła ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (z dnia 8 marca 2013 roku Dz. U. 2013, poz. 403 wcześniej z dnia 12 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 139, poz. 1323), wg której to, w przypadku braku odmiennych uregulowań stron, w transakcjach między przedsiębiorcami, jeżeli wierzyciel spełnił swoje świadczenie, za okres pomiędzy terminem zapłaty a realizacją zobowiązania przysługują odsetki podatkowe.

Inne rodzaje odsetek:
odsetki podatkowe (od zaległości budżetowych)
odsetki maksymalne (dopuszczona prawem wysokość odsetek umownych)
odsetki lombardowe (wg stopy procentowej kredytu lombardowego NBP)
odsetki umowne (własne)dodatek Excel - odsetki podatkowe, ustawowe, maksymalne, wynagrodzenie netto, kwota slownie

automatyczne obliczanie odsetek ustawowych w Excel :
Kalkulator Odsetek Ustawowych 1990-2015
inne dodatkowe formuły (funkcje) Excel :
- sprawdzanie numerów kont bankowych, pesel, regon, NIP, dowodu osobistego,
- Kalkulator Wynagrodzeń, składek, potrąceń,
- Kalkulator Walutowy średnie kursy NBP 2015 2014 2013 2012 tabela A,
- Kalkulator Walut średnie kursy NBP 2015 2014 2013 2012 tabele A i B,
- Kalkulator Odsetek ZUS, PIT, VAT 1998-2015,
- Kalkulator Odsetek Maksymalnych 2006-2015,
- Kalkulator Odsetek Lombardowych 1992-2015,
- kwota słownie po polsku,
- liczba słownie po angielsku,
- liczba słownie po niemiecku,
- liczba słownie po francusku,
- liczba słownie po rosyjsku,
- adresy Urzędów Skarbowych w Polsce
oraz odsetki ustawowe - kalkulator online
Odsetki ustawowe - Wysokość


Wysokość odsetek ustawowych na podstawie §2 art. 359 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ogłasza Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski'.

Tabela 1. Stawki (zestawienie) odsetek ustawowych obowiązujące w poszczególnych okresach od roku 2000 do 2016 (wyrażone w procentach w stosunku rocznym):

Odsetki ustawowe
Od dnia Stawka Podstawa prawna
01-01-2016 5,00% Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości ../01/2016
23-12-2014 8,00% Rozporządzenie Rady Ministrów 16/12/2014
15-12-2008 13,00% Rozporządzenie Rady Ministrów 04/12/2008
15-10-2005 11,50% Rozporządzenie Rady Ministrów 13/10/2005
10-01-2005 13,50% Rozporządzenie Rady Ministrów 04/01/2005
25-09-2003 12,25% Rozporządzenie Rady Ministrów 18/09/2003
01-02-2003 13,00%
25-07-2002 16,00%
15-12-2001 20,00%
01-11-2000 30,00%
(w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 - stawka bez zmian)


Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie na podstawie §2 art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ogłasza Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski'.

Tabela 1. Stawki (zestawienie) odsetek ustawowych za opóźnienie obowiązujące w poszczególnych okresach od roku 2016 (wyrażone w procentach w stosunku rocznym):

Odsetki ustawowe za opóźnienie
Od dnia Stawka Podstawa prawna
01-01-2016 7,00% Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości ../01/2016Odsetki ustawowe - Wzór na wyliczanie odsetek:


  Kz x L x O
--------------   =   On
      365

gdzie poszczegolne symbole i liczby oznaczają:
Kz - kwotę zaległości,
L - liczbę dni zwłoki,
O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,


Jak liczyć odsetki ustawowe - przykłady

Przykład 1.

zaległość: 100 zł, odsetki ustawowe liczone od 2012-12-15 do 2013-01-14
dni zwłoki: 30, stopa odsetek ustawowych: 13%
100 × 30 × 13% / 365 = 1,07 zł


Przykład 2.

W przypadku obliczania odsetek za zwłokę w spełnieniu świadczenia istniejącą w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek ustawowych, odsetki winny być naliczone według wzoru odrębnie za każdy z tych okresów, a następnie zsumowane.

zaległość: 1000 zł, odsetki ustawowe liczone od 2008-12-01 do 2009-02-02
od 2008-12-01 do 2008-12-14 upłynęło 13 dni, w/g stopy 11,50% odsetki wynoszą 4,10 zł
od 2008-12-15 do 2009-02-02 upłynęło 50 dni, w/g stopy 13,00% odsetki wynoszą 17,81 zł
w sumie: 63 dni zwłoki, odsetki ustawowe 21,91 zł
odsetki ustawowe - przykład użycia funkcji dodatkowej excel obliczającej wysokość odsetek ustawowych
obliczanie odsetek ustawowych w excelOdsetki ustawowe - Od kiedy liczyć


Jeżeli termin zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tzn. w święto lub w niedzielę, wówczas ulega on przesunięciu na następny dzień niebędący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). Jeżeli termin zapłaty przypada na inny dzień wolny od pracy, np. na sobotę, wówczas nie ulega on przesunięciu.

W umowie można zastrzec również tzw. odsetki umowne, określone procentowo albo w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Należy jednak uważać, aby zastrzeżone odsetki nie były zbyt wysokie, gdyż może to prowadzić do nieważności postanowienia umownego. Patrz odsetki maksymalne.Odsetki ustawowe - Podstawa prawna


Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1858).


(...)

§ 1. Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 8 % w stosunku rocznym.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.):

(...)

Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

§ 21. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

§ 22. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

§ 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

§ 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Art. 360. W braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności odsetek są one płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok - jednocześnie z zapłatą tej sumy.

(...)

Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Art. 482. § 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.Copyright © 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Sebastian Brutanek