Oferta Cennik Kontakt
odsetki ustawowe odsetki podatkowe odsetki maksymalne koszty windykacji obliczanie wynagrodzenia


Odsetki ustawowe 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 (...) 2000
zasady naliczania, tabela, definicja, podstawa prawna


Spis treści:
Definicja pojęcia odsetki
Odsetki ustawowe - Definicja
Odsetki ustawowe za przedłużony termin płatności
Odsetki ustawowe za opóźnienie - Definicja
Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych - Definicja
Zryczałtowane koszty odzyskania należności
Odsetki ustawowe w Excel
Odsetki ustawowe - Wysokość
Odsetki ustawowe za opóźnienie - Wysokość
Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych - Wysokość
Odsetki ustawowe - Wzór na wyliczenie odsetek
Jak liczyć odsetki ustowe - przykłady
Przykład 1. - wyliczenie odsetek 2012-2013
Przykład 2. - wyliczenie odsetek 2008-2009
Odsetki ustawowe - Od kiedy liczyć
Odsetki ustawowe - Podstawa prawnaOdsetki ustawowe - Definicja


Odsetki ustawowe
część udostępnionego kapitału (np. pożyczki) stanowiąca formę wynagrodzenia w przypadku gdy jest ono należne a strony takowego nie określiły.

Odsetki ustawowe za przedłużony termin płatności
Gdy strony (przedsiębiorcy z wyjątkiem podmiotów leczniczych) przewidują w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury. Odsetki takie można jednak naliczać nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (od tego momentu obowiązują, bowiem odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych).

Odsetki ustawowe za opóźnienie
stanowią formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Należą się zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej. Wierzyciel nie musi wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie w formie odsetek. Jeżeli wysokość odsetek za zwłokę nie jest w inny sposób określona - należą się odsetki ustawowe za opóźnienie.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
Odstępstwo od tej zasady wprowadziła ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (z dnia 8 marca 2013 roku Dz.U. 2013, poz. 403, z późn. zm. Dz.U. 2015, poz. 1830, wcześniej z dnia 12 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 139, poz. 1323), wg której to, w przypadku braku odmiennych uregulowań stron, w transakcjach między przedsiębiorcami, jeżeli wierzyciel spełnił swoje świadczenie, za okres pomiędzy terminem zapłaty a realizacją zobowiązania przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Jeżeli terminu zapłaty nie przewidziano, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługują wierzycielowi po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia. W przypadku gdy strony transakcji handlowej przewidziały w umowie zbadanie towaru lub usługi celem potwierdzenia zgodności towaru lub usługi z umową, termin 30 dni liczony jest od dnia zakończenia badania.

Zryczałtowane koszty windykacji
Dodatkowo w transakcjach handlowych, dla każdej nieuregulowanej w terminie należności, wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów dochodzenia należności tj. równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na polskie złote według średniego kursu EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jako rekompensata za koszty odzyskiwania należności.

Inne rodzaje odsetek:
odsetki podatkowe (od zaległości budżetowych)
odsetki maksymalne (dopuszczona prawem wysokość odsetek umownych)
odsetki lombardowe (wg stopy procentowej kredytu lombardowego NBP)
odsetki umowne (własne)dodatek Excel - odsetki podatkowe, ustawowe, maksymalne, wynagrodzenie netto, kwota slownie

automatyczne obliczanie odsetek ustawowych w Excel :
Kalkulator Odsetek Ustawowych 1990-2018
Kalkulator Kosztów Odzyskania Należności 2013-2018

inne dodatkowe formuły (funkcje) Excel :
- sprawdzanie numerów kont bankowych, pesel, regon, NIP, dowodu osobistego,
- Kalkulator Wynagrodzeń, składek, potrąceń,
- Kalkulator Walutowy średnie kursy NBP 2018 2017 2016 2015 tabela A,
- Kalkulator Walut średnie kursy NBP 2018-2012 tabele A i B,
- Kalkulator Odsetek ZUS, PIT, VAT 1998-2018,
- Kalkulator Odsetek Maksymalnych 2006-2018,
- Kalkulator Odsetek Lombardowych 1992-2018,
- kwota słownie po polsku,
- liczba słownie po angielsku,
- liczba słownie po niemiecku,
- liczba słownie po francusku,
- liczba słownie po rosyjsku,
- adresy Urzędów Skarbowych w Polsce
oraz odsetki ustawowe - kalkulator online
Odsetki ustawowe - Wysokość


Wysokość odsetek ustawowych
na podstawie §2 art. 359 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ogłasza Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski'.

Tabela 1. Stawki (zestawienie) odsetek ustawowych obowiązujące w poszczególnych okresach od roku 2000 do 2018 (wyrażone w procentach w stosunku rocznym):

Odsetki ustawowe
Od dnia Stawka Podstawa prawna
01-01-2016 5,00% Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości 07/01/2016
23-12-2014 8,00% Rozporządzenie Rady Ministrów 16/12/2014
15-12-2008 13,00% Rozporządzenie Rady Ministrów 04/12/2008
15-10-2005 11,50% Rozporządzenie Rady Ministrów 13/10/2005
10-01-2005 13,50% Rozporządzenie Rady Ministrów 04/01/2005
25-09-2003 12,25% Rozporządzenie Rady Ministrów 18/09/2003
01-02-2003 13,00%
25-07-2002 16,00%
15-12-2001 20,00%
01-11-2000 30,00%
(w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 - stawka bez zmian)


Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie
na podstawie §2 art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ogłasza Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski'.

Tabela 2. Stawki (zestawienie) odsetek ustawowych za opóźnienie obowiązujące w poszczególnych okresach od roku 2016 (wyrażone w procentach w stosunku rocznym):

Odsetki ustawowe za opóźnienie
Od dnia Stawka Podstawa prawna
01-01-2016 7,00% Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości 07/01/2016


Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
na podstawie art. 11c w związku z art. 11b pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403 oraz z 2015 r. poz. 1830) ogłasza Minister Rozwoju w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski'.

Tabela 3. Stawki (zestawienie) odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązujące w poszczególnych okresach od roku 2015 (wyrażone w procentach w stosunku rocznym):

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
Od dnia Stawka Podstawa prawna
01-01-2016 9,50% Obwieszczenie Ministra Rozwoju 07/01/2016
09-10-2014 8,00% Obwieszczenie Ministra Finansów 10/10/2014Odsetki ustawowe - Wzór na wyliczanie odsetek:


  Kz x L x O
--------------   =   On
      365

gdzie poszczegolne symbole i liczby oznaczają:
Kz - kwotę zaległości,
L - liczbę dni zwłoki,
O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,


Jak liczyć odsetki ustawowe - przykłady

Przykład 1.

zaległość: 100 zł, odsetki ustawowe liczone od 2012-12-15 do 2013-01-14
dni zwłoki: 30, stopa odsetek ustawowych: 13%
100 × 30 × 13% / 365 = 1,07 zł


Przykład 2.

W przypadku obliczania odsetek za zwłokę w spełnieniu świadczenia istniejącą w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek ustawowych, odsetki winny być naliczone według wzoru odrębnie za każdy z tych okresów, a następnie zsumowane.

zaległość: 1000 zł, odsetki ustawowe liczone od 2008-12-01 do 2009-02-02
od 2008-12-01 do 2008-12-14 upłynęło 13 dni, w/g stopy 11,50% odsetki wynoszą 4,10 zł
od 2008-12-15 do 2009-02-02 upłynęło 50 dni, w/g stopy 13,00% odsetki wynoszą 17,81 zł
w sumie: 63 dni zwłoki, odsetki ustawowe 21,91 zł
odsetki ustawowe - przykład użycia funkcji dodatkowej excel obliczającej wysokość odsetek ustawowych
obliczanie odsetek ustawowych w excelOdsetki ustawowe - Od kiedy liczyć


Jeżeli termin zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tzn. w święto lub w niedzielę, wówczas ulega on przesunięciu na następny dzień niebędący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). Jeżeli termin zapłaty przypada na inny dzień wolny od pracy, np. na sobotę, wówczas nie ulega on przesunięciu.

W umowie można zastrzec również tzw. odsetki umowne, określone procentowo albo w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Należy jednak uważać, aby zastrzeżone odsetki nie były zbyt wysokie, gdyż może to prowadzić do nieważności postanowienia umownego. Patrz odsetki maksymalne.Odsetki ustawowe - Podstawa prawna


Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M. P. 2016 poz. 46)


(...)

wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym.


Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (M. P. 2016 poz. 47)


(...)

wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7% w stosunku rocznym.


Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M. P. 2016 poz. 43)


(...)

wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., wynosi 9,50% w stosunku rocznym.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.):

(...)

Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

§ 21. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

§ 22. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

§ 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

§ 3. (uchylony).

§ 4. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski', wysokość odsetek ustawowych.

Art. 360. W braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności odsetek są one płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok - jednocześnie z zapłatą tej sumy.

(...)

Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

§ 21. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

§ 22. Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

§ 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

§ 24. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski', wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Art. 482. § 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.Copyright © 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Sebastian Brutanek odsetki ustawowe 2018