sebastianbrutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.

Dz.U.2014.1858


ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2014 r.)


Na podstawie art. 359 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 8 % w stosunku rocznym.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1434).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz