sebastianbrutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


Odsetki podatkowe (budżetowe) 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
zasady naliczania, tabela, definicja, podstawa prawnaSpis treści:
Odsetki podatkowe Definicja
Odsetki podatkowe - Wysokość
Odsetki podatkowe - Wzór na wyliczenie odsetek
Przykład 1. - wyliczenie odsetek podatkowych
Przykład 2. - wyliczenie odsetek podatkowych 26.01.-02.06.2013r.
Odsetki podatkowe - Od kiedy liczyć
Odsetki podatkowe - Zaokrąglenia
Odsetki podatkowe - wysokość minimalna podlegająca wpłacie
Odsetki podatkowe - Podstawa prawna
Odsetki budżetowe Definicja


Odsetki od zaległości budżetowych nazywane również jako odsetki podatkowe lub odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych (np. VAT, PIT, CIT, PCC, podatki lokalne, itd.), ZUS oraz odsetki od transakcji handlowych - odsetki pobierane od wszystkich podatków i innych należności budżetowych a także od należności za transakcje handlowe pomiędzy przedsiębiorcami z tytułu ich nieterminowych wpłat. Stawki odsetek budżetowych ustalane i ogłaszane są przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim. Stanowią dwukrotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, powiększone o kolejne 2% (jednakże stawka ta nie może być niższa niż 8%). Odsetki budżetowe zaliczane są w rachunkowości finansowej do kosztów finansowych, nie stanowią jednak kosztu uzyskania przychodu.

Inne rodzaje odsetek:
odsetki ustawowe
odsetki maksymalne
odsetki lombardowe
odsetki umowne
Odsetki podatkowe Wysokość


Tabela 1. Stawki odsetek podatkowych obowiązujące w wybranych okresach
(w latach 2007 do 2015):

Obowiązuje od dnia Stawka podstawowa [%] Stawka obniżona [%] Podstawa prawna
09/10/2014 8,00 6,00 Obwieszczenie Ministra Finansów 10/10/2014
04/07/2013 10,00 7,50 Obwieszczenie Ministra Finansów 9/07/2013
06/06/2013 10,50 7,88 Obwieszczenie Ministra Finansów 11/06/2013
09/05/2013 11,00 8,25 Obwieszczenie Ministra Finansów 14/05/2013
07/03/2013 11,50 8,63 Obwieszczenie Ministra Finansów 12/03/2013
07/02/2013 12,50 9,38 Obwieszczenie Ministra Finansów 11/02/2013
10/01/2013 13,00 9,75 Obwieszczenie Ministra Finansów 11/01/2013
06/12/2012 13,50 10,13 M.P.2012.1008
08/11/2012 14,00 10,50 M.P.2012.846
10/05/2012 14,50 10,88 M.P.2012.319
09/06/2011 14,00 10,50 M.P.2011.50.557
12/05/2011 13,50 10,13 M.P.2011.39.446
06/04/2011 13,00 9,75 M.P.2011.31.361
20/01/2011 12,50 9,38 M.P.2011.8.75
09/11/2010 12,00 9,00 M.P.2010.83.993
25/06/2009 10,00 7,50 M.P.2009.41.654
26/03/2009 10,50 7,88 M.P.2009.21.268
26/02/2009 11,00 8,25 M.P.2009.16.199
28/01/2009 11,50 8,63 M.P.2009.9.101
01/01/2009 13,00 9,75 M.P.2009.2.11
24/12/2008 13,00
27/11/2008 14,50
26/06/2008 15,00
27/03/2008 14,50
28/02/2008 14,00
31/01/2008 13,50
29/11/2007 13,00
30/08/2007 12,50
28/06/2007 12,00

W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % stawki zwykłej. Jest to zachęta do samodzielnego korygowania błędów przez podatników. Obniżonej stawki odsetek nie stosuje się do korekty deklaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w gorę do dwóch miejsc po przecinku.dodatek Excel - odsetki ustawowe, odsetki podatkowe, maksymalne, wynagrodzenie netto, kwota slownie, kursy NBP

automatyczne obliczanie odsetek podatkowych w Excel :
funkcja Excel odsetki podatkowe - opis funkcji, przykład, instalacja
inne dodatkowe formuły/funkcje w Excel :
- wynagrodzenie netto/brutto,
- odsetki ustawowe,
- odsetki umowne,
- kursy walut NBP 2015 2014 2013 2012,
- kursy walut tabele A, B NBP 2015 2014 2013 2012,
- odsetki maksymalne,
- odsetki lombardowe,
- kwota słownie

- weryfikowanie poprawności nr kont bankowych, regon, pesel i in.
oraz kalkulator odsetek ustawowych online
Odsetki podatkowe - Wzór na wyliczanie odsetek:


 Kz x L x O
--------------   =   On   =   Opz
     365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
Kz - kwota zaległości,
L - liczba dni zwłoki,
O - stawka odsetek podatkowych za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczba dni w roku,
On - kwota odsetek,
Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu,Odsetki podatkowe Przykład wyliczania odsetek:


Przykład 1.

zaległość: 1000 zł, dni zwłoki: 30, stopa odsetek podatkowych: 13,75%.
1000 × 30 × 13,75% / 365 = 11,30 zł = 11,00 zł

Przykład 2.

W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały rożne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane według wzoru odrębnie za każdy z tych okresów, a następnie sumowane. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.

zaległość: 2000 zł, odsetki podatkowe liczone od 2013-01-26 do 2014-02-08
od 2013-01-28 do 2013-02-06 upłynęło: 09 dni w/g 13,00 % stopy odsetki wynoszą: 6,41 zł
od 2013-02-07 do 2013-03-06 upłynęło: 28 dni w/g 12,50 % stopy odsetki wynoszą: 19,18 zł
od 2013-03-07 do 2013-05-08 upłynęło: 63 dni w/g 11,50 % stopy odsetki wynoszą: 39,70 zł
od 2013-05-09 do 2013-06-05 upłynęło: 28 dni w/g 11,00 % stopy odsetki wynoszą: 16,88 zł
od 2013-06-06 do 2013-07-03 upłynęło: 28 dni w/g 10,50 % stopy odsetki wynoszą: 16,11 zł
od 2013-07-04 do 2014-02-08 upłynęło: 220 dni w/g 10,00 % stopy odsetki wynoszą: 120,55 zł
w sumie: za 376 dni zwłoki 218,83 zł (219 zł po zaokrągleniu) tytułem odsetek podatkowych.
odsetki podatkowe - przykład użycia funkcji dodatkowej excel obliczającej wysokość odsetek podatkowych
funkcja Excel - odsetki podatkowe - opis formuły, przykłady, instalacjaOdsetki podatkowe - Od kiedy liczyć ? Zasady wyliczania


Jeżeli termin zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tzn. w sobotę, w święto lub w niedzielę, wówczas ulega on przesunięciu na następny dzień niebędący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). Jest to ogólna zasada, która od roku 2015 może być korygowana przez poszczególne ustawy podatkowe (np. procedura szczególna rozliczania VAT w ustawie o PTiU).Odsetki podatkowe - Zaokrąglenia


Kwotę obliczonych odsetek podatkowych zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.Minimalne odsetki podatkowe


Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej 3 × 2,45 = 7,35 zł (uprzednio do dnia 31.01.2014r.  3 × 2,20 = 6,60 zł).Podatkowe odsetki ZUS, odsetki VAT - Podstawa prawna


USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. ORDYNACJA PODATKOWA
(Dz.U.2012.749 j.t.)

Rozdział 4
Terminy płatności

Art. 47. § 1. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
§ 2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin określony w § 1.
§ 3. Jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić.
§ 4. Terminem płatności dla płatników jest ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku.
§ 4a. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy.
§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, terminy płatności poszczególnych podatków, zaliczek na podatek lub rat podatku, wskazując dzień, miesiąc i rok, w którym upływa termin płatności.

Art. 48. § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego, z wyjątkiem terminów określonych w art. 68-71, art. 77 § 1-3, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118.
§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do terminów dotyczących płatników lub inkasentów.
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, właściwość rzeczową organów podatkowych w sprawach, o których mowa w § 1, uwzględniając właściwość organów w zakresie czynności, dla których przewidziane są terminy, oraz termin udzielanego odroczenia.

Art. 49. § 1. W razie wydania decyzji na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub pkt 2 nowym terminem płatności jest dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę.
§ 2. Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub ratą staje się odpowiednio termin określony w art. 47 § 1-3.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów.

Art. 50. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego z wyjątkiem terminów określonych w art. 68-71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118, określając grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu.

Rozdział 5
Zaległość podatkowa

Art. 51. § 1. Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.
§ 2. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a, lub ratę podatku.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się również do należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta.

Art. 52. § 1. Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:
1) nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych;
2) zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy;
3) wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej;
4) oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.
§ 1a. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio wobec:
1) byłego wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej,
2) osoby fizycznej, która zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej
- w zakresie zwrotu podatku dokonanego im po rozwiązaniu spółki w przypadku, o którym mowa w pkt 1, lub po zakończeniu działalności gospodarczej w przypadku, o którym mowa w pkt 2, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 2. Przepisów § 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli zwrot nadpłaty lub zwrot podatku został dokonany w trybie przewidzianym w art. 274.

Rozdział 6
Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna

Art. 53. § 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do należności, o których mowa w art. 52 § 1, oraz do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy.
§ 3. Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, z zastrzeżeniem art. 53a, art. 62 § 4, art. 66 § 5, art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 i art. 76a § 1.
§ 4. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.
§ 5. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 1, odsetki za zwłokę naliczane są odpowiednio od dnia:
1) zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych;
2) pobrania wynagrodzenia.

Art. 53a. § 1. Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na podatek od towarów i usług.

Art. 54. § 1. Odsetek za zwłokę nie nalicza się:
1) za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli objęte zabezpieczeniem środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych;
2) za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 227 § 1, do dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy;
3) za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3, do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu odwoławczego nie została wydana w terminie, o którym mowa w art. 139 § 3;
4) w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu - od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania;
5) jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską Spółkę Akcyjną" za polecenie przesyłki listowej;
6) (uchylony);
7) za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania;
7a) za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy;
8) w zakresie przewidzianym w odrębnych ustawach.
§ 2. Przepisu § 1 pkt 3 i 7 nie stosuje się, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczyniła się strona lub jej przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu.
§ 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3 i 7 stosuje się również w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji.
§ 4. Przepis § 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio w razie przeniesienia na poczet zobowiązań podatkowych zajętych uprzednio rzeczy lub praw majątkowych.
§ 5. (uchylony).

Art. 55. § 1. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.
§ 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Art. 56. § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.
§ 1a. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.
§ 1b. Przepisu § 1a nie stosuje się do korekty deklaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
§ 2. Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawkę odsetek za zwłokę, o której mowa w § 1, oraz obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, o której mowa w § 1a.

Art. 57. § 1. W decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.
§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 stawki odsetek za zwłokę.
§ 3. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji, o której mowa w § 1.
§ 4. Opłata prolongacyjna wpłacana jest w terminach płatności, o których mowa w art. 49 § 1; w razie niedotrzymania terminu płatności przepis art. 49 § 2 i 3 oraz art. 55 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji, o której mowa w § 1, były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.
§ 6. Organ podatkowy może odstąpić od ustalenia opłaty prolongacyjnej, jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w § 1, następuje w związku z postępowaniem układowym lub na podstawie odrębnych ustaw.
§ 7. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może wprowadzić opłatę prolongacyjną - w wysokości nie większej niż określona w § 2 - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód odpowiednio - gminy, powiatu lub województwa. Przepisy § 3-5 stosuje się odpowiednio.
§ 8. Przepisy § 1-4 i 7 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

Art. 58. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej.


USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
(Dz. U z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Art. 23. 1. Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

1a. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł.
2. Wyegzekwowane odsetki za zwłokę od składek, o których mowa w art. 22 ust. 3, są, proporcjonalnie do wysokości składek, odprowadzane do otwartego funduszu emerytalnego oraz ewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art. 40a.
3. (uchylony).
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do składek opłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 sierpnia 2005 r.
w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej,
a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
(Dz.U. z 2005 r. nr 165 poz. 1373 z późn. zm.)Copyright © 2012, 2013, 2014, 2015 Sebastian Brutanek