sebastianbrutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.

M.P.2013.163


OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

(M.P. z dnia 19 marca 2013 r.)


Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.2)) ogłasza się, że poczynając od dnia 7 marca 2013 r.:

  1. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 11,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
  2. obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8,63% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń__________
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35.