sebastianbrutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | koszty odzyskania | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


M.P.2016.20

Monitor Polski

Warszawa, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 20


OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych


Na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.2)) ogłasza się, że:

  1. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
  2. obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi:
    a) 4% kwoty zaległości w stosunku rocznym,
    b) 6% kwoty zaległosci w stosunku rocznym, w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, 2183 i 2184);
  3. podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Minister Finansów: P. Szałamacha__________
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184.