sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


KALKULATOR KOSZTÓW WINDYKACJI
Dodatek Excel
Zryczałtowane Ustawowe Koszty Odzyskania Należności
wskazujący wysokość ustawowej rekompensaty
za koszty odzyskiwania należności
przysługującej przedsiębiorcy od niesolidnego kontrahenta
zgodnie z art 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

opis funkcji, dostępne polecenia, przykłady zastosowań,
pobieranie, instalacjaFunkcja Koszty Odzyskania Należności - Opis dodatku i informacje ogólne


Dodatek (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Microsoft Office umożliwia korzystanie z zawartej w nim formuły (zawartych w nim funkcji) w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych tj. poprzez wpisanie w komórce arkusza kalkulacyjnejgo stosownego polecenia.

Dodatek kosztyodznal.xla (Koszty Odzyskania Należności) udostępnia polecenie/formułę wskazującą m.in. wysokość (równowartość 40 euro w polskich złotych) rekompensaty poniesionych kosztów odzyskiwania należności przysługującej przedsiębiorcy od niesolidnego kontrahenta na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych obliczonej zgodnie z kursem średnim EUR ogłaszanym prze Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne (tabela od roku 2013 do 2019). Formuła posiada również funkcje wskazujące właściwe dla dla terminu płatności wierzytelności: kurs średni NBP, numer tabeli NBP i datę jej ogłoszenia.

Jak obliczyć przysługującą rekompensatę tytułem kosztów odzyskania wierzytelności w programie Microsoft Excel ?

Dzięki dodatkowi Ustawowe Koszty Odzyskania Należności wystarczy, że wpiszesz formułę a koszty liczą się 'same' !!!
Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !


Formuła Koszty Odzyskania Należności - Składnia polecenia:


Uzyskiwanie kwoty przysługującej rekompensaty

=KosztyON(data)

data - data, od której należność stała się wymagalna,


Uzyskiwanie pełnej informacji na temat przysługującej rekompensaty
W przypadku podania drugiego argumentu funkcji, np.: =KosztyON(data;cyfra) gdzie cyfra będzie cyfrą inną niż zero (np. 1), funkcja zwróci pełną informację dotyczącą przysługującej rekompensaty.


Uzyskanie kursu średniego NBP
=KosztyONKurs(data) - zwraca kurs średni EUR ogłoszony prze Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.


Uzyskanie numeru tabeli kursów średnich NBP
=KosztyONTabelaNr(data) - zwraca nr tabeli kursów średnich NBP właściwej dla obliczenia rekompensaty kosztów odzyskania zaległości.


Uzyskanie daty ogłoszenia tabeli kursów średnich NBP
=KosztyONTabelaData(data) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów średnich NBP właściwej dla obliczenia rekompensaty kosztów odzyskania zaległości.
Pobieranie dodatku Koszty Windykacyjne i odnośniki do innych funkcji dodatkowych


pobierz dodatek Excel - koszty odzyskania należności

Zobacz inne dodatkowe formuły / funkcje w Excel:
- adresy Urzędów Skarbowych w Polsce,
- wynagrodzenie netto/brutto kalkulator płacowy 2000-2019,
- kursy średnie NBP 2018 2016 2015 2014 walut obcych tabela A,
- kursy średnie NBP walut obcych 2017 2016 2015 2014 tabela A i B,
- odsetki ustawowe w tym od transakcji handlowych,
- odsetki maksymalne (maksymalna dozwolona wysokość),
- odsetki podatkowe (budżetowe, ZUS, PIT, VAT, itd.),
- odsetki wg stóp kredytu lombardowego NBP 1992-2019,
- kwota słownie po polsku w Excel,
- kwota słownie po angielsku w Excel,
- kwota słownie po niemiecku w Excel,
- kwota słownie po francusku w Excel,
- kwota słownie po rosyjsku w Excel,
- weryfikacja konta bankowego, nr regon, pesel, NIP, dowodu
Kalkulator Kosztów Odzyskania faktury - Przykłady zastosowań


Rys. 1. Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Prezentacja formuł / funkcji zawartych w dodatku Ustawowe Koszty Odzyskania Należności.

przykład 1 - przysługująca rekompensata kosztów odzyskania należności - obliczanie w Excel

Rys. 2. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia funkcji obliczającej koszty windykacji podając w formule adres komórki. (data wymagalności zobowiązania)

przykład 2 - przysługująca rekompensata kosztów odzyskiwania należności - obliczanie w Excel
Funkcja Koszty Odzyskania Wierzytelności - Instalacja dodatku do programu Microsoft ExcelInstalacja dodatku przebiega w trzech etapach:

1.) KOPIOWANIE dodatku do katalogu z dodatkami,

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:
Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> Przeglądaj...
Adres okna, które się otworzy wskazuje domyślny katalog z dodatkami.
W większości przypadków domyślną lokalizacją dodatków jest:
C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\
Proszę się upewnić, że katalog z dodatkiem jest na liście Zaufanych lokalizacji. W razie konieczności proszę go dodać ( Plik -> Opcje -> Centrum zaufania -> Ustawienia Centrum zaufia... -> Zaufane lokalizacje -> Dodaj nową lokalizację... ).


2.) ODBLOKOWANIE dodatku,

Aby odblokować dodatek należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku dodatku i wybrać:
Właściwości -> zaznaczyć Odblokuj -> wcisnąć Zastosuj -> i OK.


3.) UAKTYWNIENIE w programie Excel.

Wybierz Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować, wciśnij OK.


Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (kalkulator opłaty windykacyjnej) będą aktywne.

Uwaga !
Proszę nie 'otwierać' dodatku przez dwuklik.
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.Copyright © 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 SB