sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH
Dodatek Excel Odsetki Ustawowe 2024...1990
za nieterminową regulację zobowiązań cywilnoprawnych

opis funkcji, dostępne polecenia, przykłady zastosowań,
pobieranie, instalacjaFunkcja Odsetki Ustawowe - Opis dodatku i informacje ogólne


Dodatek (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Microsoft Office umożliwia korzystanie z zawartej w nim formuły (zawartych w nim funkcji) w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych tj. poprzez wpisanie w komórce arkusza kalkulacyjnejgo stosownego polecenia.

Dodatek oblodsu.xla (odsetki ustawowe) udostępnia polecenie/formułę obliczającą wysokość odsetek ustawowych od zaległości (odszkodowanie za zwłokę w spełnianiu świadczeń pieniężnych na podstawie uregulowań zawartych w kodeksie cywilnym) zgodnie z obowiązującymi stopami procentowymi, ustalanymi przez Radę Ministrów RP w drodze rozporządzenia, na przestrzeni ich trwania (tabela od roku 1990 do 2024). W przypadku zwłoki w spełnieniu świadczenia istniejącej w okresach, w których obowiązywały rożne stawki odsetek ustawowych, odsetki są naliczane odrębnie za każdy z tych okresów, a następnie sumowane. Formuła posiada również funkcję sprawdzającą czy dzień wymagalności wypada w niedzielę lub święto i w takim przypadku liczy odsetki od pierwszego po nim dnia roboczego.

Jak obliczyć odsetki ustawowe w programie Microsoft Excel ?

Dzięki dodatkowi Odsetki Ustawowe wystarczy, że wpiszesz formułę a odsetki ustawowe liczą się 'same' !!!
Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !


Formuła Odsetki Ustawowe - Składnia polecenia:


Liczenie odsetek ustawowych

=odsu(data1;data2;kwota;cyfra)

data1 - data wymagalności (data, do której należało uregulować zobowiązanie),
data2 - data dokonania wpłaty lub data do której chcemy naliczyć odsetki ustawowe,
kwota - kwota zaległości (kwota, od której chcemy wyliczyć wysokość odsetek ustawowych),
cyfra - rodzaj odsetek (0 -odsetki ustawowe art.359 kc, 1 -odsetki ustawowe za opóźnienie art.481 kc).


Liczenie odsetek bez korekty terminu płatności o niedziele i święta

Funkcja domyślnie przesuwa datę wymagalności jeżeli jest ona dniem wolnym od pracy na pierwszy po nim dzień pracujący. W przypadku podania piątego argumentu funkcji, np.: =odsu(data1;data2;kwota;cyfra;cyfra) gdzie cyfra będzie cyfrą inną niż jeden (np. 0), odsetki zostaną wyliczone bez weryfikacji i korekty terminu płatności.


Liczenie dni zwłoki w spełnieniu świadczenia

=DniU(data1;data2) - zwraca liczbę dni zwłoki. Funkcja domyślnie przesuwa datę wymagalności jeżeli jest ona ustawowo dniem wolnym od pracy. W przypadku podania trzeciego argumentu funkcji, np.: =dniu(data1;data2;cyfra) gdzie cyfra będzie cyfrą inną niż jeden (np. 0), dni zostaną wyliczone bez weryfikacji i korekty terminu płatności o niedziele i święta.


Liczenie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

=odsh(data1;data2;kwota)

data1 - data wymagalności (data, do której należało uregulować zobowiązanie),
data2 - data dokonania wpłaty lub data do której chcemy naliczyć odsetki ustawowe,
kwota - kwota zaległości (kwota, od której chcemy wyliczyć wysokość odsetek ustawowych).


Liczenie odsetek handlowych z korektą terminu płatności o niedziele i święta

Funkcja domyślnie nie przesuwa daty wymagalności jeżeli jest ona dniem wolnym od pracy. W przypadku podania czwartego argumentu funkcji, np.: =odsh(data1;data2;kwota;cyfra) gdzie cyfra będzie cyfrą inną niż zero (np. 1), odsetki zostaną wyliczone z weryfikacją i korektą terminu płatności.


Odsetki handlowe od podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym

Funkcja domyślnie nie traktuje dłużnika jako podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku podania piątego argumentu funkcji, np.: =odsh(data1;data2;kwota;cyfra1;cyfra2) gdzie cyfra2 będzie cyfrą inną niż zero (np. 1), odsetki zostaną wyliczone stosownie do transakcji handlowej, w której dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.
Pobieranie dodatku Odsetki Ustawowe 2024 i odnośniki do innych funkcji dodatkowych


pobierz dodatek Excel - odsetki ustawowe

Zobacz inne dodatkowe formuły / funkcje w Excel:
- obowiązkowe 100, 70, 40 EUR rekompensaty kosztów za nieterminową płatność,
- adresy Urzędów Skarbowych w Polsce,
- wynagrodzenie netto/brutto kalkulator płacowy 2000-2023,
- kursy średnie NBP 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 walut obcych tabela A,
- kursy średnie NBP walut obcych 2017 2016 2015 2014 tabela A i B,
- odsetki umowne (dowolne),
- odsetki maksymalne (maksymalna dozwolona wysokość),
- odsetki podatkowe (budżetowe, ZUS, PIT, VAT, itd.),
- odsetki wg stóp kredytu lombardowego NBP 1992-2023,
- kwota słownie po polsku w Excel,
- kwota słownie po angielsku w Excel,
- kwota słownie po niemiecku w Excel,
- kwota słownie po francusku w Excel,
- kwota słownie po rosyjsku w Excel,
- weryfikacja konta bankowego, nr regon, pesel, NIP, dowodu
Kalkulator Odsetek Ustawowych - Przykłady zastosowań


Rys. 1. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji obliczającej wysokość odsetek ustawowych podając dane (termin wymagalności; datę spełnienia świadczenia; kwotę zaległości) bezpośrednio w formule.

przykład 1 - odsetki ustawowe - obliczanie w Excel

Rys. 2 i 3. Fragmenty arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Przykłady użycia funkcji obliczającej odsetki ustawowe podając w formule adresy komórek. (data wymagalności zobowiązania; data wpłaty; kwota zobowiązania)

przykład 2 - odsetki ustawowe - obliczanie w Excel

przykład 3 - odsetki ustawowe - obliczanie w Excel

Rys. 4 i 5. Fragmenty dokumentów Microsoft Word. Przykład użycia programu wstawiając tabelę Excela do dokumentu Word'a.

przykład 4 - odsetki ustawowe - obliczanie w Excel wstawianie w Word

przykład 5 - odsetki ustawowe - obliczanie w Excel wstawianie w WordFunkcja Odsetki Ustawowe - Instalacja dodatku do programu Microsoft ExcelInstalacja dodatku dla Excel w systemie Windows przebiega w trzech etapach:

1.) KOPIOWANIE dodatku do katalogu z dodatkami,

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:
Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> Przeglądaj...
Adres okna, które się otworzy wskazuje domyślny katalog z dodatkami.
W większości przypadków domyślną lokalizacją dodatków jest:
C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\
C:\Users\user_name\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns\

W przypadku instalacji dodatku w lokalizacji innej niż domyślna proszę się upewnić, że użytkownik windows ma pełną kontrolę nad tym katalogiem oraz w ustawieniach Excel katalog z dodatkiem jest na liście Zaufanych lokalizacji. W razie konieczności proszę go dodać ( Plik -> Opcje -> Centrum zaufania -> Ustawienia Centrum zaufa... -> Zaufane lokalizacje -> Dodaj nową lokalizację... ).


2.) ODBLOKOWANIE dodatku,

Aby odblokować dodatek należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku dodatku i wybrać:
Właściwości -> zaznaczyć Odblokuj -> wcisnąć Zastosuj -> i OK.


3.) UAKTYWNIENIE w programie Excel.

Wybierz Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować, wciśnij OK.


Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (kalkulator odsetki ustawowe) będą aktywne.


Uwaga !
Proszę nie 'otwierać' dodatku przez dwuklik.
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Instalacja dodatku excel w systemie Mac OS przebiega w trzech etapach:

1.) KOPIOWANIE dodatku do katalogu z dodatkami,

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:
Narzędzia -> Dodatki programu Excel... -> Przeglądaj...
Adres okna, które się otworzy wskazuje domyślny katalog z dodatkami.
W większości przypadków domyślną lokalizacją dodatków jest:
/Users/nazwa_użytkownika/Documents/
/Users/nazwa_użytkownika/Documents/AddIns/


2.) UAKTYWNIENIE w programie Excel.

Wybierz Narzędzia -> Dodatki programu Excel... W polu 'Dostępne dodatki:' zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować, wciśnij przycisk OK.


3.) UDZIELENIE PRAW DOSTĘPU DO KATALOGU I DO PLIKU licencji,

Podczas pierwszego użycia funkcji dodatku system poprosi o nadanie praw. Należy udzielić dostępu do katalogu, w którym dodatek się znajduję i do pliku licencji dwukrotnie wybierając:
Wybierz... -> Udziel dostępu -> wcisnąć Zastosuj -> i OK.


Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (odsetki ustawowe kalkulator) będą aktywne.


Uwaga !
Proszę nie 'otwierać' dodatku przez dwuklik.
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla .Copyright © 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 SB