sebastianbrutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


UCHWAŁA NR 7/2013
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim


Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wysokość stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, wynosi 3,00 %.

§ 2. Oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego dalej 'kredytem lombardowym', wynosi 4,50 %.

§ 3. Oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez Narodowy Bank Polski wynosi 1,50 %.

§ 4. Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski wynosi 3,25 %.

§ 5. Oprocentowanie kredytu refinansowego, niewymienionego w § 2, jest wyższe o 1 punkt procentowy niż oprocentowanie kredytu lombardowego i wynosi 5,50 %.

§ 6. Stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów refinansowych, oprocentowanie lokaty terminowej oraz stopa redyskontowa, o których mowa w § 1–-5, ustalone są w stosunku rocznym.

§ 7. Traci moc uchwała nr 3/2013 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP poz. 3).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 maja 2013 r.


Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:

Marek Belka

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

Andrzej Bratkowski
Elżbieta Chojna-Duch
Zyta Gilowska
Adam Glapiński
Jerzy Hausner
Andrzej Kaźmierczak
Andrzej Rzońca
Jan Winiecki
Anna Zielińska-Głębocka

______
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 855, 908 i 1166.