sebastianbrutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


UCHWAŁA NR 1/2015
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim


Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wysokość stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, wynosi 1,50 %.

§ 2. Oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego dalej 'kredytem lombardowym', wynosi 2,50 %.

§ 3. Oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez Narodowy Bank Polski wynosi 0,50 %.

§ 4. Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski wynosi 1,75 %.

§ 5. Oprocentowanie kredytu refinansowego, niewymienionego w § 2, jest wyższe o 1 punkt procentowy niż oprocentowanie kredytu lombardowego i wynosi 3,50 %.

§ 6. Stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów refinansowych, oprocentowanie lokaty terminowej oraz stopa redyskontowa, o których mowa w § 1–-5, ustalone są w stosunku rocznym.

§ 7. Traci moc uchwała nr 6/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP poz. 11).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 marca 2015 r.


Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:

Marek Belka

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

Andrzej Bratkowski
Elżbieta Chojna-Duch
Adam Glapiński
Jerzy Hausner
Andrzej Kaźmierczak
Epaminondas Jerzy Osiatyński
Andrzej Rzońca
Jan Winiecki
Anna Zielińska-Głębocka