sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


Odsetki podatkowe 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
zasady naliczania, tabela, definicja, podstawa prawnaSpis treści:
Odsetki podatkowe Definicja
Odsetki podatkowe - Wysokość
Odsetki podatkowe - Wzór na wyliczenie odsetek
Przykład 1. - wyliczenie odsetek podatkowych
Przykład 2. - wyliczenie odsetek podatkowych 26.01.-02.06.2013r.
Przykład 3. - wyliczenie odsetek podatkowych 2017r. - wpłaty częściowe
Przykład 4. - wyliczenie odsetek podatkowych 2019-2020
Odsetki podatkowe - Od kiedy liczyć
Odsetki podatkowe - Zaokrąglenia
Odsetki podatkowe - wysokość minimalna podlegająca wpłacie
Odsetki podatkowe - Podstawa prawna
Odsetki budżetowe Definicja


Odsetki od zaległości budżetowych nazywane również jako odsetki podatkowe lub odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych (np. VAT, PIT, CIT, PCC, podatki lokalne, itd.), ZUS - odsetki pobierane od wszystkich podatków i innych należności budżetowych a także w latach 2013 - 2015 od należności tytułem transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami z tytułu ich nieterminowych wpłat. Stawki odsetek budżetowych ustalane i ogłaszane są przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitorze Polskim. Stanowią dwukrotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, powiększone o kolejne 2%, jednakże stawka ta nie może być niższa niż 8%. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Odsetki budżetowe zaliczane są w rachunkowości finansowej do kosztów finansowych, nie stanowią jednak kosztu uzyskania przychodu.

Inne rodzaje odsetek:
odsetki ustawowe
odsetki handlowe
odsetki maksymalne
odsetki lombardowe
odsetki umowne
Odsetki podatkowe Wysokość


Tabela 1. Stawki odsetek podatkowych obowiązujące w wybranych okresach
(w latach 2007 do 2019, 2020, 2021, 2022):

Obowiązuje
od dnia
Stawka podstawowa
[%]
Stawka obniżona
[%]
Stawka obniżona B
[%]
Stawka podwyższona
[%]
Podstawa prawna
05/10/2023 14,50 7,25 6,00 21,75 Obwieszczenie Ministra Finansów
07/09/2023 15,00 7,50 6,00 22,50 Obwieszczenie Ministra Finansów
08/09/2022 16,50 8,25 6,00 24,75 Obwieszczenie Ministra Finansów
08/07/2022 16,00 8,00 6,00 24,00 Obwieszczenie Ministra Finansów
09/06/2022 15,00 7,50 6,00 22,50 Obwieszczenie Ministra Finansów
06/05/2022 13,50 6,75 6,00 20,25 Obwieszczenie Ministra Finansów
07/04/2022 12,00 6,00 6,00 18,00 Obwieszczenie Ministra Finansów
09/03/2022 10,00 5,00 6,00 15,00 Obwieszczenie Ministra Finansów
09/02/2022 8,50 4,25 6,00 12,75 Obwieszczenie Ministra Finansów
01/01/2016 8,00 4,00 6,00 12,00 Obwieszczenie Ministra Finansów
09/10/2014 8,00 6,00 Obwieszczenie Ministra Finansów
04/07/2013 10,00 7,50 Obwieszczenie MF 9/07/2013
06/06/2013 10,50 7,88 Obwieszczenie MF 11/06/2013
09/05/2013 11,00 8,25 Obwieszczenie MF 14/05/2013
07/03/2013 11,50 8,63 Obwieszczenie MF 12/03/2013
07/02/2013 12,50 9,38 Obwieszczenie MF 11/02/2013
10/01/2013 13,00 9,75 Obwieszczenie MF 11/01/2013
06/12/2012 13,50 10,13 M.P.2012.1008
08/11/2012 14,00 10,50 M.P.2012.846
10/05/2012 14,50 10,88 M.P.2012.319
09/06/2011 14,00 10,50 M.P.2011.50.557
12/05/2011 13,50 10,13 M.P.2011.39.446
06/04/2011 13,00 9,75 M.P.2011.31.361
20/01/2011 12,50 9,38 M.P.2011.8.75
09/11/2010 12,00 9,00 M.P.2010.83.993
25/06/2009 10,00 7,50 M.P.2009.41.654
26/03/2009 10,50 7,88 M.P.2009.21.268
26/02/2009 11,00 8,25 M.P.2009.16.199
28/01/2009 11,50 8,63 M.P.2009.9.101
01/01/2009 13,00 9,75 M.P.2009.2.11
24/12/2008 13,00
27/11/2008 14,50
26/06/2008 15,00
27/03/2008 14,50
28/02/2008 14,00
31/01/2008 13,50
29/11/2007 13,00
30/08/2007 12,50
28/06/2007 12,00

W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50 % stawki zwykłej.
Do zaległości podatkowych powstałych przed rokiem 2016 stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym do końca roku 2015 (75% stawki). Chyba że złożenie korekty deklaracji nastąpi przed lipcem 2016 roku a zapłata zaległości podatkowej do 7 dni od dnia złożenia korekty - wtedy stosujemy obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej. Stawki obniżone stanowią zachętę dla podatników do samodzielnego korygowania błędów. Obniżonej stawki odsetek nie stosuje się do korekty deklaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w gorę do dwóch miejsc po przecinku.

Od 2016 roku w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, lub korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub czynnościach sprawdzających, do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym, stosuje się podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150 % stawki zwykłej.dodatek Excel - odsetki ustawowe, odsetki podatkowe, maksymalne, wynagrodzenie netto, kwota slownie, kursy NBP

automatyczne obliczanie odsetek podatkowych w Excel :
funkcja Excel odsetki podatkowe - opis funkcji, przykład, instalacja

inne dodatkowe formuły/funkcje w Excel :
- wynagrodzenie netto/brutto,
- odsetki ustawowe,
- opłata windykacyjna,
- odsetki umowne,
- kursy walut NBP 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016,
- kursy walut tabele A, B NBP 2018 2017 2016 2015 2014,
- odsetki maksymalne,
- odsetki lombardowe,
- kwota słownie

- słownie po angielsku
- słownie po niemiecku
- słownie po francusku
- słownie po rosyjsku
- weryfikowanie poprawności nr kont bankowych, regon, pesel i in.
oraz kalkulator odsetek ustawowych online
Odsetki podatkowe - Wzór na wyliczanie odsetek:


 Kz x L x O
--------------   =   On   =   Opz
     365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
Kz - kwota zaległości,
L - liczba dni zwłoki,
O - stawka odsetek podatkowych za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczba dni w roku,
On - kwota odsetek należnych,
Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu,Odsetki podatkowe Przykład wyliczania odsetek:


Przykład 1.

zaległość: 1000 zł, dni zwłoki: 30, stopa odsetek podatkowych: 13,75%.
1000 × 30 × 13,75% / 365 = 11,30 zł = 11,00 zł

Przykład 2.

W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały rożne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane według wzoru odrębnie za każdy z tych okresów, a następnie sumowane. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.

zaległość: 2000 zł, odsetki podatkowe liczone od 2013-01-26 do 2014-02-08
od 2013-01-28 do 2013-02-06 upłynęło: 09 dni w/g 13,00 % stopy odsetki wynoszą: 6,41 zł
od 2013-02-07 do 2013-03-06 upłynęło: 28 dni w/g 12,50 % stopy odsetki wynoszą: 19,18 zł
od 2013-03-07 do 2013-05-08 upłynęło: 63 dni w/g 11,50 % stopy odsetki wynoszą: 39,70 zł
od 2013-05-09 do 2013-06-05 upłynęło: 28 dni w/g 11,00 % stopy odsetki wynoszą: 16,88 zł
od 2013-06-06 do 2013-07-03 upłynęło: 28 dni w/g 10,50 % stopy odsetki wynoszą: 16,11 zł
od 2013-07-04 do 2014-02-08 upłynęło: 220 dni w/g 10,00 % stopy odsetki wynoszą: 120,55 zł
w sumie: za 376 dni zwłoki 218,83 zł (219 zł po zaokrągleniu) tytułem odsetek podatkowych.
odsetki podatkowe - przykład użycia funkcji dodatkowej excel obliczającej wysokość odsetek podatkowych
funkcja Excel - odsetki podatkowe - opis formuły, przykłady, instalacja


Przykład 3.

Podatnik uregulował należny podatek (5 tys. złotych płatny do dn. 25 lip '17) w trzech spóźnionych ratach. Każdą wpłatę urząd skarbowy zaliczył proporcjonalnie na poczet zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę.
I rata (3000 zł, 11 sie '17):
5000 × 17 × 8% / 365 = 18,63 zł = 19,00 zł
5000 + 19 = 5019 zł
5019 / 5000 = 1,0038
3000 / 1,0038 = 2988,64 zł
Rata została zarachowana: 2988,64 zł podatek; 11,36 zł - odsetki podatkowe
II rata (1500 zł, 22 wrz '17):
2011,36 × 59 × 8% / 365 = 26,01 zł = 26,00 zł
2011,36 + 26 = 2037,36 zł
2037,36 / 2011,36 = 1,012926577
1500 / 1,012926577 = 1480,86 zł
Rata została zarachowana: 1480,86 zł podatek; 19,14 zł - odsetki podatkowe
III rata (540,50 zł, 23 paź '17):
530,5 × 90 × 8% / 365 = 10,46 zł = 10,00 zł
530,50 + 10 = 540,50 zł
540,50 / 530,50 = 1,018850141
540,50 / 1,018850141 = 530,50 zł
Rata została zarachowana: 530,50 zł podatek; 10,00 zł - odsetki podatkowe

Przykład 4.

od 2019-11-25 do 2020-01-02 upłynęło 38 dni, w/g obowiązującej 8% stopy odsetki wynoszą: 8,33 zł.
w sumie: dni zwłoki: 038; zaległość: 1000; odsetki: 8,33 zł; kwota główna plus odsetki: 1008,33 zł
Odsetki podatkowe - Od kiedy liczyć ? Zasady wyliczania


Jeżeli termin zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tzn. w sobotę, w święto lub w niedzielę, wówczas ulega on przesunięciu na następny dzień niebędący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). Jest to ogólna zasada, która od roku 2015 może być korygowana przez poszczególne ustawy podatkowe (np. procedura szczególna rozliczania VAT w ustawie o PTiU).Odsetki podatkowe - Zaokrąglenia


Kwotę obliczonych odsetek podatkowych zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.Minimalne odsetki podatkowe


Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej 3 × 2,90 = 8,70 zł (uprzednio do dnia 31.01.2014r.  3 × 2,20 = 6,60 zł).Podatkowe odsetki ZUS, odsetki VAT - Podstawa prawna


USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. ORDYNACJA PODATKOWA
(Dz.U.2012.749 j.t.)

Rozdział 4
Terminy płatności

Art. 47. § 1. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
§ 2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin określony w § 1.
§ 3. Jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić.
§ 4. Terminem płatności dla płatników jest ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku.
§ 4a. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy.
§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, terminy płatności poszczególnych podatków, zaliczek na podatek lub rat podatku, wskazując dzień, miesiąc i rok, w którym upływa termin płatności.

Art. 48. § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego, z wyjątkiem terminów określonych w art. 68-71, art. 77 § 1-3, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118.
§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do terminów dotyczących płatników lub inkasentów.
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, właściwość rzeczową organów podatkowych w sprawach, o których mowa w § 1, uwzględniając właściwość organów w zakresie czynności, dla których przewidziane są terminy, oraz termin udzielanego odroczenia.

Art. 49. § 1. W razie wydania decyzji na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub pkt 2 nowym terminem płatności jest dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę.
§ 2. Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub ratą staje się odpowiednio termin określony w art. 47 § 1-3.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów.

Art. 50. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego z wyjątkiem terminów określonych w art. 68-71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118, określając grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu.

Rozdział 5
Zaległość podatkowa

Art. 51. § 1. Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.
§ 2. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a, lub ratę podatku.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się również do należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta.

Art. 52. § 1. Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:
1) nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych;
2) zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy;
3) wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej;
4) oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.
§ 1a. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio wobec:
1) byłego wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej,
2) osoby fizycznej, która zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej
- w zakresie zwrotu podatku dokonanego im po rozwiązaniu spółki w przypadku, o którym mowa w pkt 1, lub po zakończeniu działalności gospodarczej w przypadku, o którym mowa w pkt 2, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 2. Przepisów § 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli zwrot nadpłaty lub zwrot podatku został dokonany w trybie przewidzianym w art. 274.

Rozdział 6
Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna

Art. 53. § 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do należności, o których mowa w art. 52 § 1, oraz do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy.
§ 3. Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, z zastrzeżeniem art. 53a, art. 62 § 4, art. 66 § 5, art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 i art. 76a § 1.
§ 4. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.
§ 5. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 1, odsetki za zwłokę naliczane są odpowiednio od dnia:
1) zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych;
2) pobrania wynagrodzenia.

Art. 53a. § 1. Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na podatek od towarów i usług.

Art. 54. § 1. Odsetek za zwłokę nie nalicza się:
1) za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli objęte zabezpieczeniem środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych;
2) za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 227 § 1, do dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy;
3) za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3, do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu odwoławczego nie została wydana w terminie, o którym mowa w art. 139 § 3;
4) w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu - od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania;
5) jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską Spółkę Akcyjną" za polecenie przesyłki listowej;
6) (uchylony);
7) za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania;
7a) za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy;
8) w zakresie przewidzianym w odrębnych ustawach.
§ 2. Przepisu § 1 pkt 3 i 7 nie stosuje się, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczyniła się strona lub jej przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu.
§ 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3 i 7 stosuje się również w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji.
§ 4. Przepis § 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio w razie przeniesienia na poczet zobowiązań podatkowych zajętych uprzednio rzeczy lub praw majątkowych.
§ 5. (uchylony).

Art. 55. § 1. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.
§ 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Art. 56. § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.
§ 1a. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.
§ 1b. Przepisu § 1a nie stosuje się do korekty deklaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
§ 2. Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawkę odsetek za zwłokę, o której mowa w § 1, oraz obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, o której mowa w § 1a.

Art. 57. § 1. W decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.
§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 stawki odsetek za zwłokę.
§ 3. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji, o której mowa w § 1.
§ 4. Opłata prolongacyjna wpłacana jest w terminach płatności, o których mowa w art. 49 § 1; w razie niedotrzymania terminu płatności przepis art. 49 § 2 i 3 oraz art. 55 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji, o której mowa w § 1, były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.
§ 6. Organ podatkowy może odstąpić od ustalenia opłaty prolongacyjnej, jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w § 1, następuje w związku z postępowaniem układowym lub na podstawie odrębnych ustaw.
§ 7. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może wprowadzić opłatę prolongacyjną - w wysokości nie większej niż określona w § 2 - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód odpowiednio - gminy, powiatu lub województwa. Przepisy § 3-5 stosuje się odpowiednio.
§ 8. Przepisy § 1-4 i 7 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

Art. 58. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej.


USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
(Dz. U z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Art. 23. 1. Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

1a. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł.
2. Wyegzekwowane odsetki za zwłokę od składek, o których mowa w art. 22 ust. 3, są, proporcjonalnie do wysokości składek, odprowadzane do otwartego funduszu emerytalnego oraz ewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art. 40a.
3. (uchylony).
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do składek opłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 sierpnia 2005 r.
w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej,
a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
(Dz.U. z 2005 r. nr 165 poz. 1373 z późn. zm.)Copyright © 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Sebastian Brutanek
odsetki podatkowe 2023