sebastianbrutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


Kursy walut - teoria, zasady naliczania NBP, podstawa prawna


Spis treści:
Kurs walutowy - Definicja
Kursy walut - Rodzje
Kursy walut - Funkcje
Kursy walut - Wysokość
Zmiana kursów średnich NBP euro w 2012 roku
Średni kurs walut NBP - Zasady wyliczania
Kursy walut NBP - Przykładowa tabela
Średni kurs walut NBP - Zastosowania
Kursy walut - Zasady przeliczania transakcji gospodarczych
Kursy walut - Różnice kursowe
Podstawa prawna - Uchwała Zarządu NBP
Kursy walut - Definicja


Kurs walutowy - cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, aby podkreślić, że występują na nim: podaż, popyt i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.
dodatek Excel - średnie kursy NBP, odsetki podatkowe, ustawowe, maksymalne, wynagrodzenie netto, kwota slownie

automatyczne kursy średnie NBP w Excel :
funkcja excel - kursy średnie NBP tabela A
funkcja excel - kursy średnie NBP tabele A i B
inne dodatkowe formuły (funkcje) Excel :
- odsetki ustawowe kalkulator,
- 100 EUR za płacenie faktur po terminie
- wynagrodzenie netto/brutto kalkulator,
- odsetki podatkowe kalkulator,
- odsetki maksymalne kalkulator,
- odsetki umowne kalkulator,
- odsetki wg stóp kredytu lombardowego,
- kwota słownie po polsku, angielsku, niemiecku, rosyjsku, francusku,
- sprawdzanie nr konta, Pesel, NIP, Regon
- Urząd Skarbowy adresy w Polsce
oraz odsetki ustawowe - kalkulator online
Czynniki określające podaż danej waluty i popyt na nią


1. Obroty handlowe w stosunkach dwustronnych, wymiana usług, ruch turystyczny, przepływ technologii itp., czyli tzw. bilans płatniczy
2. Polityka walutowa rządu, która między innymi określa system kursów.Kursy walut - Rodzaje kursów walutowych


Kurs sztywny - ustalony przez organ państwa, nie podlega wahaniom
Kurs stały - ulega wahaniom wywołanym grą popytu i podaży, zakres wahań jest ściśle określony
Kurs płynny - kształtowany jedynie poprzez popyt i podaż

Zmiany kursów

Kursy stałe
dewaluacja - skokowe, administracyjne zmniejszenie międzynarodowej wartości waluty
rewaluacja - skokowe, administracyjne zwiększenie międzynarodowej wartości waluty

Kursy płynne
deprecjacja - spadek międzynarodowej wartości waluty
aprecjacja - wzrost międzynarodowej wartości walutyFunkcje kursu walutowego


Współczynnik efektywności wymiany - gdy ceny i koszty ustalane są w różnej walucie
Regulator wymiany - zmniejszenie lub zwiekszenie efektywności wymiany łączy się ze zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby i wartości zawieranych transakcji
Instrument polityki gospodarczej - aby kurs walutowy był instrumentem polityki gospodarczej musi być podatny na wpływy władz publicznych w kraju. Władze monetarne mając możliwość kształtowania kursu walutowego mogą stanowić bądź wspierać określone tendencje zmian Instrument gier finansowych - zróżnicowanie kursów walutowych w przestrzeni i w czasie pozwala na dokonywanie różnego rodzaju transakcji walutowych, np. transakcje arbitrażowe, opcje walutowe, transakcje future
Kurs walutowy jako kryterium porównywalności gospodarek i dochodów - kursy pełnią funkcję jakby wspólnego mianownika przy porównywaniu wartości wyrażonych w różnych walutach
Funkcja informacyjna - informuje o cenie walut obcych
Funkcja cenotwórcza - kurs przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowejKursy walut - Wysokość i zmiany kursu


Czynniki ekonomiczne wpływające na wysokość kursów:
- podaż walut obcych na krajowym rynku,
- popyt na waluty obce,
- różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym,
- stopień reglamentacji waluty,
- polityka walutowa,
- stan gospodarki kraju oraz jego partnerów gospodarczych.

Czynniki polityczne wpływające na wosokość kursów:
- sytuacja międzynarodowa,
- napięcia polityczne.

Czynniki psychologiczne wpływające na wysokość kursów:
- związane z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłego stanu gospodarki.Zmiana kursu średniego NBP EUR za 2012 rok


wykres - zmiana kursów średnich NBP pln do eur w roku 2012

Średni Kurs Walut NBP - Zasady wyliczania


Sposób wyliczania Kuru Średniego Walut NBP reguluje uchwała Zarządu NBP. Każdego dnia ok. godziny 11.00 NBP (Narodowy Bank Polski) podaje informację o wysokości średnich kursów walut, które są potem publikowane we wszystkich portalach finansowych i informacyjnych.

Kilka minut wcześniej NBP 'pyta' dziesięć wybranych banków, które prowadzą wymianę walutową w relacji waluta / złotówki (czyli kupują i sprzedają waluty za PLN) o kursy kupna i sprzedaży 2 walut: USD i EUR (tzn. o to ile złotych banki płacą za walutę i za ile złotych sprzedają ją swoim klientom). Kursy takie, wyrażone w PLN (polskich złotych) nazywa się kwotowaniami. Następnie 'kwotowania są uśredniane' tzn. dodawany jest kurs sprzedaży do kursu kupna waluty z każdego banku i dzielony przez 2. Dwa najwyższe i dwa najniższe, wyliczone w ten sposób kursy, są odrzucane, a z pozostałych wyliczany jest Kurs Średni Walut NBP (suma 6 uśrednionych kwotowań dzielona przez 6). W ten sposób wyliczany jest kurs średni USD czyli - ile średnio złotych kosztuje w bankach 1 dolar, oraz kurs średni EUR - tzn. ile średnio złotych kosztuje w bankach 1 euro. No nie zupełnie kosztuje - bo jest to przecież średnia kursu sprzedaży i kursu kupna waluty na rynku bankowym.

Dla pozostałych walut kurs średni NBP liczy się nieco inaczej - w oparciu o kurs EUR do PLN i kursy innych walut do EUR podawane przez agencje informacyjne.Kursy Walut NBP - Przykładowa tabela


Tabela A kursów średnich walut obcych

Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3, z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35, z 2011 r. Nr 11, poz. 12 i Nr 12, poz. 13 oraz z 2012 r. poz. 7):

Tabela kursów nr 052/A/NBP/2013 z dnia 2013-03-14

Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1080
dolar amerykański 1 USD 3,2000
dolar australijski 1 AUD 3,3104
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4125
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1140
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6202
dolar singapurski 1 SGD 2,5603
euro 1 EUR 4,1448
forint (Węgry) 100 HUF 1,3572
frank szwajcarski 1 CHF 3,3539
funt szterling 1 GBP 4,7795
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3940
jen (Japonia) 100 JPY 3,3202
korona czeska 1 CZK 0,1619
korona duńska 1 DKK 0,5558
korona islandzka 100 ISK 2,5227
korona norweska 1 NOK 0,5526
korona szwedzka 1 SEK 0,4965
kuna chorwacka 1 HRK 0,5463
lej rumuński 1 RON 0,9426
lew bułgarski 1 BGN 2,1192
lira turecka 1 TRY 1,7643
lit litewski 1 LTL 1,2004
łat łotewski 1 LVL 5,9110
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8648
peso chilijskie 100 CLP 0,6791
peso filipinskie 1 PHP 0,0788
peso meksykańskie 1 MXN 0,2578
rand (RPA) 1 ZAR 0,3460
real brazylijski 1 BRL 1,6213
ringgit malezyjski 1 MYR 1,0282
rubel rosyjski 1 RUB 0,1040
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,2218
rupia indyjska 100 INR 5,9020
won (Korea Południowa) 100 KRW 0,2889
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5148
SDR (MFW) 1 XDR 4,7981Kursy Walut - Zastosowania Średniego Kursu Walut NBP


1. Według tego kursu wylicza się zwykle pozycje bilansu określone w walucie (należności, zobowiązania, gotówkę i środki na rachunkach walutowych w banku), dzięki temu takie wielkości w walutach są porównywalne.
2. Czasem kurs średni walut NBP jest umieszczany w różnych umowach i dokumentach - jako podstawa do wyliczenia należności lub zobowiązania w złotówkach (np. cena, wynagrodzenie, czynsz za wynajem lokalu biurowego mogą być podane w USD czy EUR, a płacone w PLN po kursie średnim NBP dla danej waluty).
3. Kurs średni pokazuje jaki jest trend (w porównaniu w kursami z poprzednich dni - rośnie czy spada?), a więc pokazuje ogólną tendencję w bankach.
kurs średni NBP - przykład użycia funkcji dodatkowej excel obliczającej wartość PLN kwoty w walucie obcej
funkcja excel - kalkulator walutowy NBP - opis formuły, przykłady, instalacjaKursy Walut - zasady przeliczania transakcji


Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji kursu faktycznie zastosowanego. Przyjąć należy, iż chodzi o kurs, który ma faktyczne zastosowanie w danej operacji gospodarczej. Zgodnie z art. 30. ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, o ile odrębne przepisy dotyczące środkow pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowi inaczej - odpowiednio po kursie:
- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, - średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. W przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o ktorym mowa wyżej, a także w przypadku pozostałych operacji.

Jak wynika z powyższego przepisu ustawa o rachunkowości wyraźnie określa, jakie kursy powinna stosować jednostka przy przeliczaniu zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walutach obcych, na moment ich ujęcia w księgach rachunkowych. W tym zakresie nie pozostawia jednostce swobodnego wyboru, dając do dyspozycji kursy faktycznie zastosowane lub kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji gospodarczej.

Kurs faktycznie zastosowany
Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji kursu faktycznie zastosowanego. Przyjąć należy, iż chodzi o kurs, który ma faktyczne zastosowanie w danej operacji gospodarczej. W przypadku gdy spółka dokonuje zakupu/sprzedaży waluty np. w banku lub w kantorze, wowczas zastosowanie będzie miał kurs kupna/sprzedaży konkretnego banku lub kantoru z dnia zakupu/sprzedaży jako kurs faktycznie zastosowany. Podobnie, w przypadku, gdy podmiot otrzymuje zapłatę w walucie, ale na rachunek prowadzony w złotych polskich oraz w przypadku, gdy dokonuje on zapłaty za zobowiązanie wyrażone w walucie, ale z rachunku bankowego prowadzonego w złotych polskich, wówczas przyjmuje się, iż bank dokonuje odpowiednio sprzedaży/zakupu waluty i zastosowanie znajdzie wowczas kurs kupna/sprzedaży tego banku z danego dnia jako kurs faktycznie zastosowany.

Średni kurs NBP
W przypadku natomiast, gdy kurs faktycznie zastosowany nie występuje lub też mamy do czynienia z innym zdarzeniem gospodarczym niż kupno/sprzedaż waluty lub zapłata należności/ zobowiązań, spółka może stosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji gospodarczej. Ta zasada znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy spółka otrzymuje zapłatę w walucie na rachunek bankowy walutowy. Przyjmuje się wówczas, iż w takim przypadku nie dokonuje ona zakupu waluty od banku. Bank tylko dokonuje księgowania wpływu, ale jako strona nie uczestniczy w danym zdarzeniu gospodarczym. Podobnie w przypadku, gdy spółka dokonuje zapłaty za zobowiązania, walutą zgromadzoną na rachunku bankowym walutowym, która pochodzi z wcześniej otrzymanych zapłat należności. W takiej sytuacji nie jest zasadne stosowanie kursow kupna/sprzedaży banku, gdyż bank, podobnie jak w przypadku powyżej, jako strona nie uczestniczy w operacji gospodarczej. Dokonuje tylko księgowania ruchu waluty na rachunku bankowym. Dla wyceny rozchodu waluty z rachunku bankowego spółka przyjąć powinna kurs, po jakim waluty te wyceniano w momencie ich wpływu na rachunek walutowy, przy zastosowaniu jednej z przyjętej metody ustalania wartości ich rozchodu. Wyboru metody dokonać powinien kierownik jednostki w polityce rachunkowości.Kursy Walut - Różnice kursowe


Różnica kursowa - różnica, która wynika z przeliczenia danej liczby jednostek jednej waluty na inną walutę po różnych kursach wymiany pomiędzy określonymi w przepisach momentami ustalenia kursów.

Wszelkie opiewające na walutę obcą aktywa, pasywa, przychody oraz koszty w myśl ustawy o rachunkowości muszą być ujęte w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym w złotych. Stąd wynika konieczność, aby wartość pozycji wyrażonych w walucie obcej była przeliczona na złote po właściwym kursie. Wiąże się to ze zmianą kursów danej waluty, czego następstwem są tak zwane różnice kursowe.

W myśl art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy o rachunkowości, operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych, dotyczące środków pieniężnych, udziałów i papierów wartościowych, w ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.

Obecnie ustawa o CIT daje możliwość wyboru ustalania różnic kursowych według przepisów podatkowych lub bilansowych.
Metoda bilansowa polega na zaliczeniu odpowiednio do przychodów lub kosztów ich uzyskania ujętych w księgach różnic kursowych z tytułu transakcji walutowych i wynikających z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowej pozycji w walutach obcych.
W metodzie podatkowej dla rozliczania różnic kursowych należy stosować "kurs faktycznie zastosowany" w dniu transakcji. Jeśli nie jest możliwe jego ustalenie, należy przyjąć kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.Archiwum kursy NBP 2012 w Microsoft ExcelKursy Średnie NBP Walut Obcych - Podstawa prawna


Dz.Urz.NBP.2002.14.39

2003.01.07 zm. Dz.Urz.NBP.2002.20.51 § 1
2004.04.09 zm. Dz.Urz.NBP.2004.2.3 § 1
2007.04.04 zm. Dz.Urz.NBP.2007.1.2 § 1
2008.01.02 zm. Dz.Urz.NBP.2007.18.35 § 1
2011.07.27 zm. Dz.Urz.NBP.2011.11.12 § 1
2011.08.31 zm. Dz.Urz.NBP.2011.12.13 § 1
2012.09.03 zm. Dz.Urz.NBP.2012.7 § 1UCHWAŁA Nr 51/2002
Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 23 września 2002 r.

w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.

(Dz. Urz. NBP z dnia 26 września 2002 r.)


Na podstawie art. 24 ust. 3 i art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178) uchwala się, co następuje:

§ 1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", wylicza bieżące kursy średnie walut obcych, objętych obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz jednostki rozrachunkowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) - XDR, w złotych.

§ 2. Kursy, o których mowa w § 1, wyliczane są w sposób następujący:

 1. kursy euro - EUR i dolara amerykańskiego - USD w złotych wyliczane są na godzinę 11.00, z tym że:
  1. pomiędzy godziną 10.55, a 11.00 NBP kieruje zapytania do 10 banków z "Listy banków pełniących funkcję dealera rynku pieniężnego według wielkości obrotów na rynku walutowym - transakcje "spot" w obszarze waluta - złoty", zwanej dalej "listą", o kursy kupna i sprzedaży EUR i USD w złotych stosowane w tych bankach, zwane dalej "kwotowaniem". W przypadku nieotrzymania wszystkich kwotowań, NBP kieruje zapytania do następnych banków z listy,
  2. kursy EUR i USD w złotych wyliczane są, odrzucając po dwa skrajne uśrednione kwotowania dla każdej z walut, jako średnia arytmetyczna z 6 pozostałych uśrednionych kwotowań,

 2. kursy następujących walut obcych: bat - THB (Tajlandia), dolar australijski - AUD, dolar Hongkongu - HKD, dolar kanadyjski - CAD, dolar nowozelandzki - NZD, dolar singapurski - SGD, forint - HUF (Węgry), frank szwajcarski - CHF, funt szterling - GBP, hrywna - UAH (Ukraina), jen - JPY (Japonia), korona czeska - CZK, korona duńska - DKK, korona islandzka - ISK, korona norweska - NOK, korona szwedzka - SEK, kuna chorwacka - HRK, lej rumuński - RON, lew bułgarski - BGN, lira turecka - TRY, lit litewski - LTL, łat łotewski - LVL, nowy izraelski szekel - ILS, peso chilijskie - CLP, peso filipińskie - PHP, peso meksykańskie - MXN, rand - ZAR (Republika Południowej Afryki), real brazylijski - BRL, ringgit malezyjski - MYR, rubel rosyjski - RUB, rupia - IDR (Indonezja), rupia indyjska - INR, won - KRW (Korea Południowa), yuan renminbi - CNY (Chiny) i jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) - XDR, liczone są na podstawie wyliczonego zgodnie z pkt 1 kursu EUR w złotych i rynkowych kursów (serwis informacyjny Thomson Reuters, Bloomberg) EUR do poszczególnych walut z godziny 11.00,

 3. kursy walut obcych nie wymienionych w pkt 1 i 2 liczone są co środę na podstawie wyliczonego zgodnie z pkt 1 kursu EUR wyrażonego w złotych i kursów rynkowych EUR do tych walut dostępnych w serwisach informacyjnych Thomson Reuters i Bloomberg,

 4. jeżeli środa, o której mowa w pkt 3, nie jest dniem roboczym, to kursy liczone są w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed tym dniem.

§ 3. NBP wylicza bieżące kursy średnie walut obcych nie objętych obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", określone w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 31. NBP wylicza codziennie kursy kupna i sprzedaży następujących jednostek rozliczeniowych: rubla transferowego, rubla clearingowego i USD clearingowego.

§ 4. Kursy walut obcych określonych w § 3 liczone są co środę na podstawie wyliczonego zgodnie z § 2 pkt 1 kursu EUR wyrażonego w złotych i kursów rynkowych EUR do tych walut, dostępnych w serwisach informacyjnych Thomson Reuters i Bloomberg. Do obliczania tych kursów stosuje się zasadę wyrażoną w § 2 pkt 4.

§ 41. Kursy kupna i sprzedaży jednostek rozliczeniowych za złote, o których mowa w § 31, wyliczane są na podstawie kursu średniego tych jednostek ustalonego w odrębnym trybie, przy czym kurs kupna równa się kursowi średniemu obniżonemu o 0,5%, a kurs sprzedaży równa się kursowi średniemu podwyższonemu o 0,5%.

§ 5. NBP wylicza kursy kupna i sprzedaży następujących walut obcych: dolar amerykański - USD, dolar australijski - AUD, dolar kanadyjski - CAD, euro - EUR, forint - HUF (Węgry), frank szwajcarski - CHF, funt szterling - GBP, jen - JPY (Japonia), korona czeska - CZK, korona duńska - DKK, korona norweska - NOK, korona szwedzka - SEK i jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) - XDR.

§ 6. Kursy, o których mowa w § 5, wyliczane są w sposób następujący:

 1. pomiędzy godziną 16.00, a 16.05 NBP kieruje zapytania do 10 banków z listy o kwotowanie EUR i USD w złotych. W przypadku nieotrzymania wszystkich kwotowań NBP kieruje zapytania do następnych banków z listy,

 2. z otrzymanych kwotowań odrzuca się po dwa skrajne uśrednione kwotowania dla każdej z walut, a z pozostałych 6 uśrednionych kwotowań wylicza się średnią arytmetyczną,

 3. kurs kupna EUR i USD za złote równa się ich średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z pkt 2, obniżonej o 1%,

 4. kurs sprzedaży EUR i USD za złote równa się ich średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z pkt 2, podwyższonej o 1%,

 5. kursy kupna i sprzedaży pozostałych walut obcych, o których mowa w § 5, za złote liczone są na podstawie średniej arytmetycznej dla EUR wyliczonej zgodnie z pkt 2 i rynkowych kursów (serwis informacyjny Thomson Reuters, Bloomberg) EUR do poszczególnych walut z godziny 16.00, dla kursów kupna obniżonej o 1%, a dla kursów sprzedaży podwyższonej o 1%.

§ 7.

 1. W przypadku braku możliwości wyliczenia kursów zgodnie z procedurami określonymi w § 2 pkt 1, § 4, § 6 pkt 1, 2 i 5, z powodu braku możliwości uzyskania aktualnych kwotowań walut, ograniczonej liczby kwotowań, braku dostępu do aktualnych rynkowych kursów spowodowanych awarią lub brakiem dostępu do serwisów informacyjnych (Thomson Reuters, Bloomberg), kursy, o których mowa w § 1, § 3 i § 5, wyliczane są na podstawie ostatnich wiarygodnych kwotowań i rynkowych kursów.

 2. NBP dokonuje korekty tabel kursów walut w przypadku zmiany kodu waluty. W przypadku likwidacji waluty NBP zaprzestaje wyliczania jej kursów.

§ 8. NBP ogłasza:

 1. bieżące kursy średnie walut, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, w:
  1. serwisach informacyjnych: Thomson Reuters, Bloomberg, na stronie internetowej NBP i w oddziałach NBP - w dniu ich wyliczenia,
  2. (uchylona),

 2. bieżące kursy kupna i sprzedaży walut, o których mowa w § 5: w oddziałach NBP, na stronie internetowej NBP, w serwisach informacyjnych Thomson Reuters i Bloomberg - następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia kursów,

 3. bieżące kursy średnie walut, o których mowa w § 2 pkt 3 oraz w § 3 na stronie internetowej NBP, w serwisach informacyjnych Thomson Reuters i Bloomberg oraz w oddziałach NBP - w dniu ich wyliczenia,

 4. kursy średnie oraz kursy kupna i sprzedaży jednostek rozliczeniowych, o których mowa w § 41, ogłaszane są na stronie internetowej NBP następnego dnia roboczego po dniu ich wyliczenia,

 5. w przypadku niemożliwości ogłoszenia kursów, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 3, § 3, § 41 oraz § 5 w sposób, o którym mowa w pkt 1 ppkt a oraz pkt 2, 3 i 4 z przyczyn niezależnych od NBP, mają zastosowanie kursy ostatnio ogłoszone.

§ 9. Traci moc uchwała nr 27/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłaszania kursów złotego w stosunku do walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 26, z 2000 r. Nr 6, poz. 10 i z 2001 r. Nr 8, poz. 17).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.ZAŁĄCZNIK

Wykaz walut nieobjętych obwieszczeniem Prezesa NBP
w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych,
których bieżący kurs średni wylicza NBP

 1. afgani - AFN (Afganistan)
 2. birr etiopski - ETB
 3. dinar iracki - IQD
 4. dobra - STD (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca)
 5. dolar liberyjski - LRD
 6. frank burundyjski - BIF
 7. frank CFP - XPF (Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia)
 8. funt gibraltarski - GIP
 9. funt syryjski - SYP
 10. kip - LAK (Laos)
 11. kwanza - AOA (Angola)
 12. kyat - MMK (Myanmar, Birma)
 13. lek - ALL (Albania)
 14. metical - MZN (Mozambik)
 15. naira - NGN (Nigeria)
 16. nakfa - ERN (Erytrea)
 17. nowy dolar tajwański - TWD
 18. pataca - MOP (Makau)
 19. rupia - MVR (Malediwy)
 20. szyling somalijski - SOS
 21. wymienialne marki - BAM (Bośnia i Hercegowina)Copyright © 2013 - 2023 SB