Wybrane postanowienia umowy licencyjnej


Nabywca w ramach zakupu jednej licencji ma prawo do instalacji i użytkowania zakupionego Oprogramowania na jednym stanowisku komputerowym.

Prawo do użytkowania Oprogramowania w zakupionej wersji jest nieograniczone w czasie.

Dodatkowo, Nabywcy przysługują ograniczone w czasie uprawnienia do:
- aktualizacji bezpłatnej,
- obniżki ceny za wydłużenie okresu uprawnienia do aktualizacji.
Szczegółowo terminy upływu tych uprawnień określa Certyfikat Rejestracji Oprogramowania wydawany Nabywcy w momencie zakupu. Standardowo obowiązują:
- termin upływu uprawnienia do aktualizacji bezpłatnej: 12 m-cy od daty zakupu,
- termin upływu uprawnienia do 33% rabatu za prolongatę prawa do bezpłatnych aktualizacji: 12 m-cy od daty zakupu.

Oprogramowanie jest całkowitą własnością Autora i jest chronione przez prawo polskie. W szczególności Nabywca nie ma prawa do:
- czytania kodu, analizowania, tłumaczenia, dokonywania zmian, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Oprogramowanie,
- tworzenia opracowań będących pochodną Oprogramowania lub materiałów opisowych, w szczególności opracowań, w których wykorzystano procedury lub materiały będące własnością Autora,
- sprzedawania i wypożyczania Oprogramowania,
- ujawniania, kopiowania, dystrybuowania Oprogramowania (w tym jego kodu w całości lub fragmentach) ani też w żaden inny sposób jego udostępniania,
- wykorzystywania Oprogramowania niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Autor oświadcza, iż dołożył wszelkich starań, aby Oprogramowanie działało prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami, jednakże Autor i Nabywca przyjmują, iż:
- Nabywca oświadcza, iż na licencji demo oprogramowania, sprawdził jego działanie i nie wnosi zastrzeżeń,
- Autor nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni oczekiwania Nabywcy,
- Autor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Oprogramowania niezależnie od tego w jaki sposób te szkody powstały i czego dotyczą,
- Nabywca ponosi pełne ryzyko co do możliwości użycia Oprogramowania do określonego celu,
- W przypadku zgłoszenia Autorowi przez Nabywcę, w terminie nie przekraczającym daty upływu uprawnienia do aktualizacji bezpłatnej, błędów Oprogramowania, Autor zobowiązuje się do ich usunięcia. Za błąd uważa się funkcjonowanie Oprogramowania niezgodne z jego dokumentacją lub niezgodne z przepisami prawa gospodarczego. Ujawnione błędy Nabywca jest zobowiązany określić w formie pisemnej oraz w razie potrzeby udzielić Autorowi wyjaśnień potrzebnych do ich identyfikacji. Autor zobowiązuje się do usunięcia błędu w możliwie krótkim terminie.


Copyright © 2013 - 2024 SB